Statut

Statut

Statut Stowarzyszenia Otwarta Wystawa:

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Art. 1

Stowarzyszenie Otwarta Wystawa , zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

Art. 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia miasto Łódź.

Art. 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie może używać nazwy w tłumaczeniu na język angielski w brzmieniu "The Open Exhibition"

Art. 4

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Art. 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad obowiązującego w tym zakresie prawa.

ROZDZIAŁ II - Cele i środki działania:

Art. 6

1. Celem Stowarzyszenia działanie na rzecz rozwoju twórczości, kultury i sztuki, a w szczególności inicjowanie, wspieranie i popularyzowanie aktywności w dziedzinie kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
2. Działania Stowarzyszenia zmierzają do:
a) upowszechnienia nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz stworzenia warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo;
b) rozbudzenia i rozwijania różnych form działalności twórczej, szczególnie wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych;
c) popierania i promocji wartościowych zjawisk artystycznych w wszystkich dziedzinach twórczości;
d) edukacji artystycznej dzieci, młodzieży, oraz osób starszych;
e) promocji osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki;
f) współpracy ze wszystkimi osobami, instytucjami i organizacjami o podobnych celach działania.

Art. 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz artystycznych, w tym warsztatów artystycznych i arteterapeutycznych, projektów edukacyjnych, wernisaży, wystaw, konkursów i festiwali w różnych dziedzinach sztuki.
2. Organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów i konferencji naukowych dotyczących działalności artystycznej i kulturalnej, oraz innych tego typu przedsięwzięć.
3. Gromadzenie dokumentacji i wymianę informacji dotyczących zdarzeń artystycznych, instytucji i osób związanych ze sztuką.
4. Podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.
5. Prezentowanie opinii członków i organów Stowarzyszenia w sprawach dotyczących kultury i sztuki i informacji naukowej oraz w sprawach członków Stowarzyszenia wobec organów władzy, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także wobec innych stowarzyszeń.
6. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu umocnienie więzi zawodowych artystów i ośrodków informacji naukowej w środowisku.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie czasopism fachowych, książek i materiałów pomocniczych, biuletynów, wydawnictw okolicznościowych i innych tego typu;
8. Organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej.
9. Inne działania zgodne z celami Stowarzyszenia.

Art. 8

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, jeżeli działalność ta zbieżna jest z celami Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Art. 10

Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych

Art. 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez złożenie deklaracji członkowskiej zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień jego statutu. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, o ile zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na mocy uchwały Zarządu.

Art. 13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Art. 14

Członkowie zwyczajni mają następujące prawa:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
b) prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c) prawo udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
d) prawo do korzystania nieodpłatnie z urządzeń, świadczeń, szkoleń i pomocy Stowarzyszenie

Art. 15

Członkowie zwyczajni mają następujące obowiązki:
a) obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
b) obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
c) obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich
d )obowiązek dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia

Art. 16

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego, mogą jednak uczestniczyć z głosem doradczym w pracach władz statutowych Stowarzyszenia. W pozostałym zakresie posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Art. 17

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 18

Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Art.19

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres jednego roku
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
d) śmierci członka lub ograniczenia jego zdolności do czynności prawnych

Art. 20

Od Uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia bądź pozbawienia członkostwa, osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

Art. 21

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

Art. 22

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Ukonstytuowanie się nowych władz i przejęcie spraw Stowarzyszenia powinno nastąpić w ciągu miesiąca od daty wyborów.

Art. 23

W przypadku rezygnacji lub odwołania członka zarządu Stowarzyszenia przed upływem kadencji, dokonuje się wyboru nowego członka w trybie art.23a

Art. 23a

Jeżeli zmiany określone w art.23 nie spowodują zmniejszenia liczebności Zarządu większej niż 30 procent- nie dokonuje się uzupełnienia składu Zarządu. W przypadku gdy zmiany określone w art. 23 spowodują zmniejszenie składu osobowego Zarządu powyżej 50 procent -zwołuje się walne zgromadzenie w celu wyboru nowego Zarządu.

Art. 24

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Art. 25

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może być ono zwyczajne albo nadzwyczajne. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
- członkowie zwyczajni (z głosem stanowiącym)
- członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście (z głosem doradczym)

Art.26

Zwyczajne walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz na 2 lata. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

Art. 27

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej ? ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia skierowany do Zarządu. Wniosek powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz proponowany termin jego odbycia. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w terminie wskazanym we wniosku bądź w innym terminie, lecz nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Art. 28

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie braku powyższego quorum Walne Zgromadzenie może odbyć się w drugim terminie wyznaczonym nie wcześniej niż trzy dni później. Uchwały Walnego Zgromadzenia odbytego w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę obecnych.

Art. 29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
2. uchwalanie zmian statutu
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania i pozbawienia godności członka honorowego
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, nie zastrzeżonej do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Art. 30

Rozwiązanie Stowarzyszenia, zmiana statutu, wymagają uchwały podjętej kwalifikowaną większością głosów ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

Art. 31

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony jedynie na taki cel społeczny, który jest zgodny z celami Stowarzyszenia.

Art. 32

Odwołanie przed upływem kadencji Zarządu bądź jego członka oraz pozbawienie godności członka honorowego wymaga uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

Art. 33

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd może podjąć uchwałę upoważniającą członka zwyczajnego do reprezentowania Stowarzyszenia w konkretnej sprawie. Zarząd odpowiada za swą pracę przed Walnym Zgromadzeniem.

Art. 34

Do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
c) sporządzanie planów pracy i budżetu
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu lub zbywaniu praw majątkowych oraz o obciążaniu majątku Stowarzyszenia
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia
g) przyjmowanie i wykluczanie członków

Art. 35

W skład Zarządu wchodzi 3, 5 lub 7 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Pierwszy skład Zarządu powołuje zebranie założycielskie. O liczebności zarządu decyduje Walne Zgromadzenie. Osoby należące do Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa oraz 2 Wiceprezesów.

Art. 36

Prezes ma prawo decydującego głosu w wypadku równości głosów w Zarządzie.

Art. 37

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes, a w razie jego niedyspozycji Wiceprezes.

Art. 38

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego niedyspozycji Wiceprezes.

Art. 39

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. W jej skład wchodzą 3 osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołuje zebranie założycielskie. Osoby należące do Komisji Rewizyjnej wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

Art. 39 a

W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przed upływem kadencji ,dokonuje się wyboru nowego członka w trybie art.39b

Art. 39 b

W przypadku gdy zmiany określone w art. 39a spowodują zmniejszenie składu osobowego Komisji Rewizyjnej powyżej 50 procent - zwołuje się walne zgromadzenie w celu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej

Art. 40

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu
d) prawo wystąpienia z wnioskiem o odwołanie Zarządu bądź jego części
e) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu

Rozdział V - Rada Konsultacyjna (nieobowiązkowa)

Art.41

Na wniosek Prezesa Zarząd może powołać Radę Konsultacyjną, której przysługiwać będzie głos doradczy w sprawach bieżących Stowarzyszenia.

Art.42

Członkami Rady Konsultacyjnej mogą być osoby cieszące się szacunkiem społecznym, które wniosły lub wnoszą istotny wkład w realizację celów Stowarzyszenia.

Art. 43

Rada Konsultacyjna nie jest organem Stowarzyszenia.

Art. 44

W skład Rady wchodzą wszyscy członkowie honorowi Stowarzyszenia.

Rozdział VI - Majątek i fundusze

Art. 45

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie
2. darowizny, spadki, zapisy
3. dotacje, subwencje i ofiarność publiczna
4. dochody z majątku Stowarzyszenia
5. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia
6. dochody z działalności gospodarczej

Art. 46

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Art. 47

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Art. 48

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa a w razie jego/jej niedyspozycji Wiceprezesa.

Art. 49

Wysokość składek członkowskich ustalona jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.

Art. 50

Zarząd może tworzyć fundusze celowe w ramach posiadanych środków finansowych.

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

Art. 51

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami)